Ensiapukurssit ja ensiaputarvikkeiden myynti

Jos haluat ensiapukoulutusta, ota yhteyttä Medisafetyyn joka järjestää sinulle sopivan kurssin (Noudattaen SPR:n koulutusohjelmaa)

Opettajana toimii Erikoissairaanhoitaja Sören Södergrann jolla on yli kolmenkymmen vuoden kokemus.

Järjestämme myös työpaikalle räätälöityjä ensiapukursseja, joissa otetaan huomioon työpaikan tapaturmavaarat.
KELA voi korvata osan työpaikan ensiapukoulutuksen kustannuksista ja välineistä, mikäli työterveyshuolto katsoo kurssin tarpeelliseksi.

Medisafety myy myös ensiaputarvikkeita osoitteessa:

Ensiavun peruskurssi EA 1, 16 t

Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta.Todistus on voimassa kaikissa EU-maissa. Kursinnehåll:

 • Tapaturmat ja niitten ehkäistäminen
 • Toiminta onnettomuuden ja sairauskohtauksen sattuessa
 • Potilan tutkiminen
 • Elvytys
 • Vuoto ja shokki
 • Haavat ja ruhjeet
 • Kallo ja kasvovammat
 • Murtumat ja nivelvammat
 • Myrkytykset
 • palovammat

Kurssiohjelma- Punainen Risti/Röda Korset

varaus / info

Ensiavun jatkokurssi EA 2, 16 t

EA 2 kurssitodistus on voimassa kaksi vuotta

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Ensiavun jatkokurssille voi osallistua, jos EA 1 -kurssin todistus on voimassa.

Kurssisisältö:

 • Hätäensiavun kertaus.
 • Miten tutkitaan loukkaantunut potilas ja erilaiset vammamekanismit.
 • Erilaiset vammat ja niitten ensiapu
 • Ensiavusta ensihoitoon.
 • Ensiavussa ja ensihoidossa käytetty välineistö.
 • Käytännön harjoitukset.
 • Terveys ja turvallisuus
 • Toiminta  onnettomuuspaikalla.

Kurssiohjelma – Punainen Risti/Röda Korset

 

varaus / info

Ensiavun kertauskurssi 4-8 t

EA 1 ja EA 2 kurssitodistus on voimassa kolme vuotta ja vaatii vähintään tämän 4 tunnin kertauskurssin joka kolmas vuosi. Kurssisisältö:

 • Erilaiset tapaturmat.
 • Toiminta onnettumuuspaikalla.
 • Elvytys
 • Verenvuoto ja sokkipotilas.

Varaus / info

Työpaikan ensiapukurssi

Medisafety järjestää eri  työpaikalle sopivia ensiapukursseja . Kurssit voidaan pitää työpaikalla tai Medisafetyn koulutus tiloissa Kaskisissa. Kurssin enimmäiskoko 12-(15) hlö. Työturvallisuuslain 46§:n mukaan työpaikoillaon ylläpidettävä ensiapuvalmiutta,johon kuuluvat asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä

TYÖPAIKAN ENSIAPUVALMIUS

Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on, sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden, riittävä valmius aloittaa ensiavun antaminen asianmukaisilla ensiapuvälineillä ja ensiapukoulutetuilla työntekijöillä sekä toimin-taohjeet tähän. Lisäksi työpaikalla on oltava tila, jossa ensiavun saanut voidaan tarvittaessa ohjata. Ensiapu sisältää myös valmiuden psykososiaalisen tuen antamiseen ja tarvittaessa valmiuden suuronnettomuudessa toimimiseen. Työnantaja huolehtii ensiapuvalmiuden to-teuttamisesta ja työterveyshuolto on asiantuntija sen määrittämisessä. (Työturvallisuuslaki, Työterveyshuoltolaki, Ensiapuvalmius työpaikoilla; Myllyrinne, K. (2005)

ENSIAPUVALMIUDEN KARTOITTAMINEN

Yrityksen ja sen eri työyksikköjen ensiapuvalmiustarpeet määritetään työpaikan riskikartoi-tusta ja/tai pelastussuunnitelmaa hyödyntäen. Koska työpaikoilla työn tekemisen ympäristöt ja olosuhteet vaihtelevat, ne vaikuttavat ensiapuvalmiuteen.

Riskien perusteella määritetään kuinka monta henkilöä koulutetaan ensiaputaitoisiksi ja min-kälaisia ensiapuvarusteita hankitaan. Merkittävää on myös miettiä minne ensiapuvälineet sijoitetaan ja kuka niistä huolehtii. Perinteisten ensiapukaappien ja –laukkujen ohella on mie-tittävä mahdollisten muiden välineiden tarve kuten silmänhuuhtelupullot. Riskit jaetaan usein kolmeen vakavuusluokkaan: vähäinen, ilmeinen ja erityinen. Kaikkia eri riskiluokkia voi näin esiintyä yhdessä työpaikassa. Esimerkiksi varastotyössä riski voi olla ilmeinen, kun taas vieressä sijaitsevassa toimistossa se on vähäinen.

Ensiapuvalmiuden kartoittamista helpottaa valmiiden lomakkeiden käyttö (Liite). Lomakkee-seen lisätään yrityksen perustiedot: toimiala(t), työntekijöiden määrät, työyksiköt, riskitasot tai -tyypit jne. Näiden tietojen perusteella on helpompi suunnitella vähimmäissuositukset ensiapukoulutettavista ja –välineistä. Ensiapuvalmiussuunnitelma kannattaa kirjata myös työtilojen pohjapiirrokseen, johon merki-tään:

 1. ensiapukaappien paikat, liikuteltavat työpistelaukut, haavanhoitopisteet
 2. silmänhuuhtelu / hätäsuihkujen paikat
 3. alkusammutusvälineiden sijainnit, varauloskäynnit, ym.
 4. ensiapukoulutettujen työpisteet.

varaus / info

TYÖPAIKAN ENSIAPUVALMIUDEN MÄÄRITTÄMINEN

ENSIAPUKOULUTETTUJEN MÄÄRÄT RISKIEN MUKAAN

Kurssikieli on suomi mutta voimme keskustella myös ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkieliset kurssit tilauksesta.

Yhteystiedot: 040 – 5100 239/ Sören Södergrann (Sähköposti varmin tapa: soren.sodergrann(a)medisafety.fi)

Varaus / info